Weboldal címe
Weboldal alcíme
Jognyilatkozat
Fejléc alcím szövege

A jelen weboldalon található valamennyi információ, leírás, magyarázat a Goodwill Group Kft. szellemi tulajdona. Más weboldalakon, írott sajtóban vagy reklámanyagokban, illetve minden más területen való felhasználásuk kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye mellett legális. Előzetes írásos engedély nélküli felhasználás esetén a felhasználó elfogadja, hogy számára a jogtulajdonos napi 100.000 Ft + ÁFA tartalomhasználati díjat számlázni jogosult.

Az illusztrációk forrása a www.123rf.com oldal és a Goodwill Group Kft., a képek mindkét fél saját szellemi termékei, további felhasználásuk tilos, de az eredeti oldalukról az ott leírtak figyelembevételével felhasználhatóak.

Adatvédelmi tájékoztató 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján

Adatkezelő neve: Goodwill Group Kft.
Képviseli: Makó Gábor
Székhelye: 1154 Budapest, Bercsényi Miklós utca 32.
Levelezési címe: 1154 Budapest, Bercsényi Miklós utca 32.
Email elérhetősége: gabor.mako@goodwillgroup.hu

Telefonos elérhetősége (nem rögzített vonal): +36 30 436 3689
WEB lapja: www.goodwillgroup.hu , https://goodwillgroup.blog.hu/ (vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített )
https://www.facebook.com/goodwillgroupkft/
Adatvédelmi tisztviselőt a Vállalkozás nem alkalmaz.
A Vállalkozás az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatok körét kezeli.
Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést.
A Vállalkozás honlapján sütiket nem alkalmaz.
A Vállalkozás a honlapján személyes adatokat nem gyűjt.​ 

I. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges.
Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

Adat fajtája Adatkezelés célja, indoka Az adatkezelés időtartama
társas-vállalkozót képviselő magánszemély neve, email címe, telefonszáma a szerződés létrehozása, kapcsolattartás keretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap
egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozói igazolvány száma, bankszámla száma, email címe, telefonszáma a szerződés létrehozása, kapcsolattartás keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
oktatáson / tréningen résztvevők neve önkéntes hozzájárulás alapján az oktatáson, tréningen történő kapcsolattartás, illetve jogszabály alapján a zárt tréning szervezésének kezdetétől az esemény megtörténtét követő 1 hónap,
mentorálás a megbízó által kijelölt személyekkel – a résztvevők neve, email címe, telefonszáma önkéntes hozzájárulás alapján kapcsolattartás a megbízóval kötött keretszerződés tartama
fényképek, videók a vállalkozás honlapján az oktatáson, képzésen résztvevőkről önkéntes hozzájárulás alapján dokumentálás, a tevékenység bemutatása az érdeklődőknek a résztvevők egyedi hozzájárulásának visszavonásáig
a hírlevélre feliratkozottak neve, email címe, a feliratkozás dátuma önkéntes hozzájárulás alapján információ nyújtása, kapcsolattartás a feliratkozástól a visszavonásig, illetve ha az adatpontosítás céljából kiküldött email aktív válasz nélkül marad, akkor az adatpontosító email kiküldésének dátumától
a Vállalkozás közösségi oldala használóinak személyes adatai (nem zárt csoport) valamennyi érintett részére, aki önkéntesen regisztrált a Vállalkozás közösségi oldalain, és „lájkolta” a Vállalkozás weboldalát, információ nyújtása, kapcsolattartás az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik rá
Blog hozzászólás – név, email cím: A blogbejegyzéshez történő hozzászólás során megjelenítésre kerül a feliratkozó neve, e-mail címe viszont nem a vállalkozás webes felületén keresztül, bárki által megtekinthető, önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes naplóvélemény közreadása, hozzászólás írásának lehetővé tétele a feliratkozó részére a megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja írásban
blogbejegyzés értesítő: email cím hozzászólás írásakor a megfelelő mező bejelölésével az Érintettnek önkéntes hozzájárulása alapján lehetősége van értesítést kérni arról, ha az adott blogbejegyzéshez új hozzászólás érkezik a megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja írásban
direkt marketing / kérdőíves felmérés tevékenység során a megkérdezettek személyes adatai: név, telefonszám, a megbízó kérdéseire adott válaszok önkéntes hozzájárulás alapján a megbízó által megrendelt közvélemény-kutatás, felmérés elvégzése az adatok felvételétől a megbízónak történő átadásig
felelősségi igényt / panaszt benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és száma jogi eljárás alapján az igény / panasz elbírálása a válasz kiküldésétől számított 5 év

Az adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe. A többi adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát. 

III. Az adatkezelők köre

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a Goodwill Group Kft. tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai.

IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás 

A Vállalkozás adattovábbítást végez. A hírlevél adatbázist továbbítja a Webgalamb szoftvert üzemeltető E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.-nek. (1106 Budapest, Fehér út 10.)
 A Vállalkozás adatfeldolgozóként a számviteli feladatok ellátásához könyvelőt vesz igénybe. 

V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).
Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.
Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.
Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.
Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.
Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek.
Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalatnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 30 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''


​Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.


Adatkezelési azonosító: NAIH-106765/2016.